آقا جان... وبلاگ تعطیله

همینو میخواستی؟؟؟

برو بیرون دیگه...بهت میگم برو بیرون تا خیس نشدی

ای بابا جمع کن برو بیرون میگمت وبلاگ تعطیله!

مگه مغز .... خوردی بچه ؟؟؟

برو بیرون میخوام تی بکشم بعداْ بیا

دسته ها : حرفای خودمونی
شنبه نهم 9 1387

ای بابا شماها که مارو کشتین با عشقو عاشقیاتون هر وبی رو که باز می کنی نوشته کجایی؟ و از این چیزا شما ها بجز عاشق شدن کار دیگه ای ندارین؟

دسته ها : حرفای خودمونی
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X