وای بچه ها خدا کمکم کردحدود چند دقیقه پیش نزدیک بود به شهادت برسمداشتم با ماشین میومدم(خودم رانندگی میکردم)از توی یه فرعی میخواستم بپیچم توی اصلی درست نگاه نکردم یه کامیون داشت میومد منم همین جوری رفتم فقط شانس اوردم کامیونه میخواست بپیچه وگرنه له شده بودمهیچی دیگه همین وگرنه دیگه مرجان جونی نداشتین باز نکته جالبش اینجاست وقتی کامیونه رو دیدم هول شدم یادم رفت بپیچم .داشتم می رفتم روی جدول لحظه اخر یه فرمون گرفتم تا جون سالم بدر بردم  .ولی میدونم چرا این طوری شده بود برای این که از کلاس دو در کردم. قول میدم که دیگه دو در نکنم.هنوز هم داره دستام میلرزه.یه توصیه اخلاقی برای رانندگان  عزیز همیشه وقتی میخوایین ازفرعی به اصلی برید توقف کنید به خدا این اموزشا فقط برا امتحان رانندگی نیست که افسر ردت نکنه  برا رانندگی داخل شهره خیلی ترسیدم ولی توی خونه اصلا به روی خودم نیاوردم و میخندیدم .خدا نصیب گرگ بیابون نکنه!!!!!!!!!!زود اومدم برا شما بنویسم تا براتون عبرت بشه!!!!!!!! 
دسته ها : حرفای خودمونی
يکشنبه دهم 9 1387
X