آقا جان... وبلاگ تعطیله

همینو میخواستی؟؟؟

برو بیرون دیگه...بهت میگم برو بیرون تا خیس نشدی

ای بابا جمع کن برو بیرون میگمت وبلاگ تعطیله!

مگه مغز .... خوردی بچه ؟؟؟

برو بیرون میخوام تی بکشم بعداْ بیا


دسته ها : حرفای خودمونی
شنبه نهم 9 1387
X