اگه به شما پیشنهاد کنن که به دریا یا جنگل یا کوهستان برید کدوم رو انتخاب میکنین؟با ذکر دلیل


دسته ها : حرفای خودمونی
دوشنبه چهارم 9 1387
X