خوشبختی میتواند مجموع بدبختی هایی باشد که بر سرمان نیامده است
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X