صبح بی تو رنگ بعد از ظهر ادینه دارد بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X