بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی            عشق اما کی خبر از شنبه وادینه دارد
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X