چند روز پیش یک سوال مطرح کردم که ماشاا.. بزنم به تخته چقدر جواب برام اومد فقط 2 ساعت داشتم جواباتون رو میخوندم

اینکه خانم نامداری چند سالشه خودم کشف کردم متولد اذر 63 مثل سیاوش خیرابی اونم اذر 63


دسته ها : حرفای خودمونی
جمعه هفدهم 8 1387
X