دستی تکان بده حالا که میروی*دل تنگ میشوم تنها که میرویپیشانیت اگر خط خوردگی نداشت*می خواندمش که تو تو با که میروینفرین نمی کنم شاید ببینمت*دنیا به کام تو هر جا که میروییک لحظه صبر کن شاید ندیدمت* دستی تکان بده حالا که میرویمرجان نگاه کن در چشم های من*حالا بگو کجاست انجا که می روی 
دسته ها : ادبی
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X