برو ای عشق میازارم بیش               از تو بیزارم واز کرده خویش                       من کجا این همه رسوایی ها       دل دیوانه و شیدایی هامن کجا این همه اندوه کجاغم سنگین چنان کوه کجاچشمه شادی من کور نبودخنده از روی لبم دور نبود... 
دسته ها : ادبی
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X