دلم تنها غریبان بی کسان اوارگان را دوست میداردو هر شب تا سحر درپای ایشان اشک میریزد
دسته ها : ادبی
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X