از غیبت کردن بپرهیز که خوراک سگ های جهنم است

امام حسین (ع)


دسته ها :
چهارشنبه بیست و چهارم 7 1387
X